Historie sboru


Sbor dobrovolných hasičů v Leskovci
V roce 1921 došlo v naší obci k významné události, když byl založen sbor dobrovolných hasičů. Podnětem pro jeho ustanovení se již v září roku 1920 stal požár stodoly Martina Muchy (č. 31 – u Míčků), který tehdy zničil vedle budovy i celou úrodu. Hlavními iniciátory založení sboru, jenž měl podobným živelným pohromám zabránit, se stali Jan Vychopeň (Č. 33) a Karel Chmelař (č. 104). Ve spolupráci s tehdejším okrskovým náčelníkem z Liptálu Františkem Plachým, uspořádali ustavující schůzi na začátku října 1921, na níž byl zvolen také první výbor v tomto složení:

Zakládající členové:
Josef Ruda (starosta, řídící učitel)
Jan Vychopeň (náčelník, č. 33)
Karel Chmelař (zbrojíř, č. 104)
Josef Vychopeň ( I. podnáčelnik, č. 28)
Josef Labaj (2. podnáčelník, Č. 14)
Josef Živocký (jednatel a pokladník, třídní učitel)
Jaroslav Šafařík (trubač)
A dalších 27 členů.

Poté co byly na ustavující schůzi schváleny stanovy sboru, došlo k jejich zaslání na zemský úřad, který, schválení potvrdil 12. října 1921.
Začala tak bohatá činnost sboru, která v letošním roce slaví již 90Ietou tradici. Sbor od svých začátků patřil a stále patří mezi nejaktivnější
složky v Leskovci. Značnou měrou se podílel a nadále podílí nejen na ochraně obce před živelnými pohromami. ale také na jejím rozvoji,
zkrášlování a bohaté kulturní činnosti. Všechny tyto úctyhodné činy jsou popsány v Pamětní knize Sboru dobrovolných hasičů v Leskovci,
jejíž záznamy členové sboru opatrují a rozšiřují dlouhých 90 let. Jako první začali psát Pamětní knihu řídící učitel Josef Ruda, jehož
vystřídal Jan Laža starší (č. 11), který knihu opatroval také během 2. světové války. Následně byla na základě vzpomínek starších členu
doplněna evangelickým farářem Jaroslavem Vodou a dále v ní pokračovali Karel Juráň (č. 75), Josef Šťastný (č. I 49)
a Jaroslav Slezák (č. 177). Nyní se o doplňováni záznamů do pamětní knihy stará Hana Mišunová.

90 let bližnímu ku pomoci

V nelehkých začátcích sbor disponoval jen skromným vybavením. Přesto jeho členové vykonávali svou práci svědomitě. Již v roce 1922 byl
ustanoven první hasičský samaritánský oddíl. Pomocnou ruku potřebným v jeho řadách nabídli paní Šmídková a Rudová,
Josef Vychopeň (Č. 28) a Jan Mucha (č. 25). V tomtéž roce obdrželi hasiči darem také první, i když staré a vyřazené, přilbice od továrního
sboru v Halenkově. Postupem času zdokonaloval sbor své vybavení a již 8. listopadu 1922 zakoupil dvě ruční sběrové stříkačky Berlovky.
O rok později byly u krejčího Antonína Zrníka z Valašské Polanky pořízeny také první ručně šité pracovní oděvy pro 22 činných členů.

V roce 1924 zakoupil sbor čtyřkolovou stříkačku s navijákem od firmy Smekal (Čechy u Prostějova) taženou koňmi. K ní bylo dokoupeno
také 200 metrů hadic a 4 metry savic. Stříkačka stála 22 000 Kč a hasiči na ni mohli přispět pouze částkou 4 000 Kč. Přistoupili proto
k půjčce 11 200 Kč od Městské spořitelny ve Vsetině za 7 % úrok a půjčku 6800 Kč s 5 % úrokem jim poskytli také občané Leskovce.
Po delší době, kdy byla stříkačka umístěna v nevyhovujících podmínkách, pro ni členové sboru vybudovali šopu, kde našla důstojnější
místo.

V roce 1929 byla dokončena stavba zbrojnice, kterou sbor již nutně potřeboval. O rok později pak byla při okrskovém cvičení slavnostně
otevřena. Další rozšíření vybavení přinesl sboru nákup nové stříkačky Berlovky v roce 1940, jež byla umístěna na pasekách u Machálků.

Ani v těžkých válečných letech činnost hasičského sboru v Leskovci neutichla. Konaly se neoficiální schůze a někdy se členové sboru
scházeli tajně. Na černo probíhaly zábavy a hrála se divadelní představení. Silně v období války poznamenalo celou obec vypálení
Juříčkova mlýna (č. 67) a postřílení rodiny Juříčků, kteří ukrývali partyzány, k čemuž došlo 3. dubna 1945.
Na zvonici hasičské zbrojnice byl roku 1946 umístěn zvon s nápisem připomínaiícím umučení rodiny Juříčkovy.
V témže roce byla zakoupena také motorová stříkačka ze Zbrojovky Vsetín, která byla převážně tažena koňmi na voze a sloužila
do roku 1959. Pro převážení stříkačky bylo navíc v roce 1956 zakoupeno od Vojenské správy ve Vsetíně vozidlo AERO 150.

Sbor se během své dlouholeté činnosti aktivně podílel na budování a zkrášlováni obce. V roce 1955 jeho členové přispěli například
k výstavbě tanečního kola. Odpracovali také množství hodin během brigád v akci „Z“, čímž dále napomáhali rozvoji Leskovce.

Dalšího vylepšení vozového parku se sbor dočkal na přelomu 50. a 60. let, kdy byla pro převoz techniky a zásahového družstva pořízena
Tatra 805.

Roku 1969 prošla zbrojnice včetně skladu pohonných hmot rozsáhlou rekonstrukcí. O sedm let později založil sbor tradici k uctění
památky upálení rodiny Juříčkovi. Každoročně pak jeho členové během pietního aktu pokládají věnce u památníku vypáleného mlýna.

V roce 1977 prošla renovací stará stříkačka tažená koňmi. I dnes po 87 letech služby je stále funkční a užívá se při ukázkových cvičeních.
Další obměnou prošel vozový park sboru roku 1988, kdy byla za přispěni JZD pořízena Avia s novou stříkačkou. O rok později pak dali
hasiči do pořádku vyletiště u fotbalového hřiště. Po opravě kiosků, zhotovení stolů a lavic, znovu slouží svému původnímu účelu a mezi
obyvateli obce se těší velké oblibě.

Smutnou součástí činnosti sboru je také postupný odchod členů. V roce 1993 se tak hasiči sešli, aby vzdali hold Josefu Muchovi (č. 6),
který sbor opustil ve věku 96 let jako poslední ze zakládajících členů.

V roce 2005 se rozsáhlé rekonstrukce i se zprovozněním zvonu dočkala hasičská zbrojnice.

Základna hasičstva v Leskovci je i nadále bohatá a nyní čilá 94 členů. Služba ve sboru se pak již tradičně předává z otce na syna či dceru.
Členové sboru jsou hrdi na to, že mohou pokračovat v tom, co započali a na čem se podíleli jejich rodiče a prarodiče.